(Կառուցման մեջ է) Հարցերի և առաջարկների համար զանգահարել (Կառուցման մեջ է)

+374 10 222 725, +374 11 222 725
+374 44 222 725

Գնահատում

Ոսկյա իրերը գնահատվում «Լոմբարդսթրիթ» ՍՊԸ մասնագետի կողմից հետևյալ արժեքներով

Հարգ Արժեք
585 16000
750 20500
916 25000
956 26200
999 27300
Թարմացվել է 03/09/2020

Հաշվիչի օգնությամբ Դուք կարող եք հաշվել վճարման ենթակա տոկոսագումարի չափը

Ամսական վճարման ենթակա տոկոսագումար

Վարկի գումար (ՀՀ դրամ)

Գրավի առարկա


Վարկի ժամկետ (օր)

Արդյունք

Հաշվեք Ձեր ոսկու արժեքը

Ոսկու հարգը

Ոսկու քաշը

Արդյունք

Հնարավոր է ոսկյա իրերի գնահատման այլ արժեքների կիրառում՝ կապված գնահատվող առարկայից և վարկառուի ֆինանսական պատմությունից:

Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկեր (ժամանակավորապես դադարեցված է)

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 180 օր
Վարկի գումար 1000.000 - 10.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 48 %
Վարկառուի տարիք 18 - 65 տարեկան
Վարկի տոկոսների հաշվարկման եղանակ Վարկի տոկոսների հաշվարկման եղանակ
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ, միանվագ
Գրավ Ավտոմեքենա, որի արտադրման տարեթիվը գրավադրման պահին չպետք է լինի ավելի հին, քան
 • ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների համար` 5 տարի
 • այլ երկրների արտադրության ավտոմեքենաների համար` 12 տարի:
Վարկ/գրավ առավելագույն արժեք Գրավադրվող ակտոմեքենայի լիկվիդային արժեքի 50%-ի չափով
Գրավի գնահատում Գրավը ենթակա է գնահատման «Լոմբարդսթրիթ» ՍՊԸ գրավատան աշխատակցի կողմից:
Գնահատումը կատարվում է անվճար:
Գրավի գտնվելու վայր Ավտոմեքենան մնում է Կազմակերպության տիրապետման տակ՝ հատուկ պահպանվող տարածքում:
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի գանձվում
Վարկի մայր գումարի մարումը Միանվագ վարկի ժամկետի ավարտին
Վարկի տոկոսների վճարների 30 օրը մեկ՝ համաձայն պայմանագրում սահմանված ժամանակացույցի
Զգուշացում`
 • Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկայի նկատմամաբ կիրականացվի բռնագանձում արտադատական կարգով և գրավի առարկան կիրացվի հրապարակային սակարկությունների միջոցով:
 • Գրավառուն իրավունք ունի հաշվարկել տույժ չմարված ժամկետնաց պարտավորության նկատմաբ վարկի տարեկան անվանական տոկոսդրույքի կրկնապատիկի չափով:
Տրամադրման վայր Ընկերության գործունեության վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կոմիտաս 22-50
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ Ավտոմեքենայի գնահատումից հետո 10 րոպե
Վարկի տրամադրման ժամկետ Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 30 րոպեի ընթացքում
Վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոններ Վարկը կարող է տրամադրվել, եթե վարկառուն և գրավը համապատասխանում են սույն պայմաններով սահմանված չափանիշներին:
Վարկի մերժման գործոններ Վարկը կարող է մերժվել, եթե
 • հաճախորդը և/կամ գրավը չեն համապատասխանում սույն պայմաններով սահմանված չափանիշներին
 • Այլ գործոններ
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 59 - 68 %

Փաստաթղթեր

Վարկային հայտի ուսումնասիրման փաստաթղթեր

Վարկառուի

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Գրավադրվող ավտոմեքենայի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական
 • Գրավադրվող ավտոմեքենայի տեխ. անձնագիր
 • Տեղեկանք ավտոտրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ ՀՀ ՃՈ-ից
 • Գրավադրվող ավտոմեքենան ընկերության անունով կալանքի տակ վերցնելու վկայական ՀՀ ՃՈ-ից
 • Այլ փաստաթղթեր